78 paragrafas 2 punktas online dating sexy jigsaw online

1 dalyje nurodyti registrai ar dokumentai yra laikomi mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko eksportas, pabaigos.Paprašius jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingoms institucijoms.Atsakomybė priimant sprendimus dėl eksporto leidimų taikymo tenka nacionalinės valdžios institucijoms. 2603/69, nustatančiu bendras eksporto taisykles ( Sprendimai dėl bendrų dvejopo naudojimo objektų sąrašų atnaujinimo turi visiškai atitikti pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena valstybė narė yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis. ), kuriuose, be kita ko, yra nuostatų dėl prekių eksporto ir reeksporto.Dvejopo naudojimo objektų eksportui poveikio turinčios nacionalinės nuostatos ir sprendimai turi būti priimami remiantis bendra prekybos politika, ypač 1969 m. Jokia šio reglamento nuostata nevaržo įgaliojimų, suteikiamų pagal Bendrijos muitinės kodeksą ir laikantis jo įgyvendinimo nuostatų.Šioje straipsnio dalyje „galutinis karinis naudojimas“ reiškia: 3.

Jei tokios institucijos nusprendžia išlaikyti leidimą, jos atsako per 10 darbo dienų laikotarpį, kuris jų prašymu išimtinėmis aplinkybėmis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų.Jei teisės parduoti dvejopo naudojimo objektą nauda pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Bendrijoje įsiteigusiam asmeniui, eksportuotojas yra laikomas Bendrijoje įsisteigusia sutarties šalimi; II SKYRIUS Taikymo sritis 3 straipsnis 1.I priede išvardytiems dvejopo naudojimo objektams eksportuoti reikia leidimo. Laikantis 4 arba 5 straipsnio, leidimo taip pat gali reikėti tam tikrų I priede neišvardytų dvejopo naudojimo objektų eksportui į visas arba tam tikras paskirties vietas. Šis reglamentas netaikomas paslaugų teikimui arba technologijų perdavimui, jei tas tiekimas arba perdavimas yra susijęs su fizinių asmenų sienų kirtimu. Šis reglamentas netaikomas dvejopo naudojimo objektams, kurie tik pervežami per Bendrijos teritoriją, t. tiems, kuriems nėra nustatomas muitinės patvirtintas režimas arba kurie naudojasi kitokia negu išorinio tranzito procedūra ar yra tik paliekami laisvojoje zonoje arba franko sandėlyje ir kur jie nėra registruojami patvirtintame inventoriaus sąraše. I priede neišvardytiems dvejopo naudojimo objektams eksportuoti reikia leidimo, jei valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos yra informavusios jį, kad atitinkami objektai, visi arba iš dalies, yra arba gali būti skirti naudoti kuriant, gaminant, tvarkant, naudojant, prižiūrint, laikant, susekant, atpažįstant ar platinant cheminius, biologinius arba branduolinius ginklus ar kitus branduolinius sprogdinimo įtaisus arba kuriant, gaminant, prižiūrint ar laikant tokius ginklus galinčias skraidinti raketas. I priede neišvardytiems dvejopo naudojimo objektams eksportuoti taip pat reikia leidimo, jei perkančiajai šaliai arba paskirties vietos šaliai yra taikomas ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimta bendrąja pozicija ar bendrųjų veiksmų aktu arba ESBO sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija, ir jei 1 dalyje nurodytos institucijos yra informavusios eksportuotoją, kad atitinkami objektai, visi arba iš dalies, yra arba gali būti skirti galutiniam kariniam naudojimui.8 straipsnis Spręsdamos, ar išduoti eksporto leidimą pagal šį reglamentą, valstybės narės atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant: pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis; 9 straipsnis 1.Eksportuotojai kompetentingoms institucijoms teikia visą svarbią informaciją, reikalingą jų paraiškoms gauti eksporto leidimą. Kompetentingos institucijos, vadovaudamosi šiuo reglamentu, gali atsisakyti išduoti eksporto leidimą ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą, kurį jos jau yra išdavusios.

Leave a Reply

  1. sex chat bosna 15-Nov-2017 07:12

    After going over a few of the articles on your web page, I really appreciate your technique of blogging. Ꭲhe result іs that most wіll attempt tο quit it independently mᥙch ⅼike m᧐st smokers which never realⅼy ԝorks. A social media organization must give a organization a weekly strategy for publishing to accounts.

  2. joy body lotion online dating 03-Nov-2017 23:30

    Find a friend, a date or a life partner in a fun and secure environment on BBWCupid Started in 2005, BBWCupid is part of the well-established Cupid Media network that operates over 30 reputable niche dating sites.

  3. eigenwerte und eigenvektoren online dating 03-Oct-2017 04:43

    It will also provide a platform to Foreign Cuisines to be tasted on the Indian palate before they could be manufactured in India.. About the Pink Book The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is pleased to present to you ‘The Pink Book: Your Guide for Safe and Nutritious Food at Home’.